Darbo tvarkos taisyklės

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAIRIKA“

IŠRAŠAS IŠ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

(patvirtinta direktoriaus Vytauto Toleikio 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.V- 03)

VAIRUOTOJŲ MOKYMO REIKALAVIMAI, MOKYMO TRUKMĖ

Vairavimo mokykloje vykdomas vairuotojų mokymas (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas) vadovaujantis 2014 m. balandžio 30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais   2B-84 ,,Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr.2B-85 ,,Dėl reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

Vairavimo mokykla taip pat gali mokyti tik praktinio vairavimo įgūdžių mokinius, kuriems pagal Aprašo nuostatas leidžiama teorijos mokytis savarankiškai ir kurie yra išlaikę teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“.

Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti ,,B“ kategorijos transporto priemones, privalo, su vairavimo mokykla sudaręs mokymo sutartį, baigti vairuotojų mokymo kursą, įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose.

Mokiniai, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesni kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti ,,B“ kategorijos transporto priemones (18 m.).

Vairavimo mokykla, vadovaudamasi Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimais, sudaro ir patvirtina atitinkamą (teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių) mokymo kurso turinį (toliau – mokymo temos).

Mokymo temas tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą.

Mokymo metu nustatyta tvarka patvirtintas atitinkamas mokymo temas turi turėti kiekvienas vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius.

Teorijos žinių mokymo trukmė ne trumpesnė kaip: 40 valandų – B kategorijai;

Praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso trukmė (įskaitant galutinę įskaitą) vienam mokiniui vairavimo mokykloje ne trumpesnė kaip: 30 valandų – B kategorijai;

Pirmiausia dalis praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, mokomi keliuose (gatvėse).

Teorijos žinių mokymas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinio vairavimo įgūdžių – individualiai.

Per dieną mokymo grupėje leidžiama mokyti teorijos žinių ne daugiau kaip keturias valandas, o praktinio vairavimo įgūdžių su vienu mokiniu – ne daugiau kaip tris valandas.

Ne rečiau kaip po dviejų teorijos žinių ar praktinio vairavimo įgūdžių mokymo valandų (mokymo valanda – 45 minutės) turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos.

Vairavimo mokykla :

14.1. moko teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių ar praktinio vairavimo įgūdžių tik mokinius, kurie yra sudarę mokymo sutartis;

14.2. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodo: vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas;

14.3. užtikrina, kad teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus,;

14.4. vykdo tik ,,B“, kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą,;

14.5. mokiniui pageidaujant išduoda nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių), pripažįsta mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaito išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, pridedamas prie mokymo sutarties;

14.6. baigus mokymą, vykdomos mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais;

14.7. praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas;

14.8. prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.

14.9. mokiniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje;

14.10. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis VĮ „Regitra“ pateikiama informaciją apie mokinį: išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų data, transporto priemonių, kurias išmokyta vairuoti, kategorijas, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba praktinio vairavimo įgūdžių), vairuotojų mokytojo, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai teorijos žinių, vardą, pavardę, asmens kodą ir (ar) vairavimo instruktoriaus, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai praktinio vairavimo įgūdžių, vardą, pavardę, asmens kodą;

14.11. nuolat analizuoja iš VĮ „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imasi atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti;

14.12. Valstybinei kelių transporto inspekcijai pareikalavus, nurodomi duomenys pateikiami per dvi darbo dienas;

14.13. Mokinių asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau – teorijos galutinė įskaita) vykdomos tada, kai mokiniai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną teorijos mokymo kursą.

Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Klausimai apima visą vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų teorijos žinių mokymo kursą.

Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų (25 bendrieji klausimai ir 5 specifiniai klausimai), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.

Mokinių teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus). Įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus.

Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

Po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais.

Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos.

Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

Vairavimo mokykla mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas gali vykdyti tik tada, kai mokinai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikę teorijos galutinę įskaitą (kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“).

Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys apima vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).

Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas     vertinti mokinio, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.

Mokinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo apskaitos lapą).